Akcjonariat

Akcjonariusze Liczba akcji Liczba głosów na WZA % udziału w strukturze Akcjonariatu
BFF Bank S.p.A. 128 291 677 128 291 677 100%
Razem

128 291 677

128 291 677

100%