Dokumenty

Reklamacje

Informacja na temat składania i rozpatrywania reklamacji Klientów odnoszących się do wykonywanej działalności lub usług świadczonych przez BFF Polska S.A.

 

1. Reklamacje mogą być składane w następujących formach:

a) ustnie:

  • w formie telefonicznej pod następującym numerem:+48 42 272 31 32
  • osobiście w siedzibie Spółki – Dział Compliance oraz AML

b) W formie pisemnej:

  • przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: BFF Polska S.A., ul. Kilińskiego 66, Budynek B, Piętro 8, 90-118 Łódź
  • osobiście w siedzibie Spółki – Biuro Zarządu BFF Polska S.A., ul. Kilińskiego 66, Budynek B, Piętro 8, 90-118 Łódź

c) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: [email protected]

 

2. Na żądanie Klienta Spółka potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Klientem.

 

3. Spółka rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Spółka poinformuje o tym Klienta, wskazując:

a) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,

b) okoliczności wymagające wyjaśnienia,

c) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

4. Spółka może zwrócić się do Klienta o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Klienta dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.

 

5. Odpowiedź na reklamację Klienta zostanie udzielona przez Spółkę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Spółka udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.