Dokumenty

Odpowiedzialność korporacyjna

Wytyczne Spółki dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione groźbą kary.

Wytyczne Spółki _Odpowiedzialność korporacyjna .pdf