Dokumenty

Polityka Prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH

W wyniku przeglądania strony internetowej może dojść do przetwarzania danych zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych. Kontrolerem Danych jest spółka BFF Polska S.A., której siedziba znajduje się pod adresem 90-118, Łódź, ul. Kilińskiego, 66 - Budynek B, Piętro 8.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Kontroler Danych, zgodnie z artykułem 37 Rozporządzenia (UE) 2016/679, wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (DPO) dostępny pod adresem e-mail [email protected].

RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH

Dane nawigacyjne. Systemy informatyczne i procedury oprogramowania stworzone w celu zarządzania stroną internetową pozyskują, podczas zwykłej działalności, niektóre dane osobowe, których transmisja jest domyślna podczas użycia protokołów komunikacyjnych. Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów i terminali używanych przez użytkowników, adresy w URI / URL (Uniform Resource Identifier / Locator) żądanych zasobów, czas żądania, metodę użytą przy wysyłaniu żądania do serwera, wielkość uzyskanego pliku zwrotnego, kod liczbowy wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (sukces, błąd, itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem IT Użytkownika. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat użycia strony internetowej oraz w celu sprawdzenia prawidłowego funkcjonowania oferowanych usług.

Dane nawigacyjne nie są przechowywane przez okres dłuższy niż siedem dni (z wyjątkiem konieczności stwierdzenia przestępstw przez organy sądowe). 
Dane przekazywane przez Użytkownika. Opcjonalne, wyraźne i dobrowolne przekazywanie danych osobowych przez Użytkownika w formularzach gromadzenia danych do osób kontaktowych na tej stronie wiąże się z późniejszym pozyskaniem danych dostarczonych przez nadawcę. Dane te będą przetwarzane przez spółkę BFF Polska S.A. przede wszystkim za pomocą narzędzi informatycznych, w celu spełnienia wymagań Użytkownika. Szczegółowe informacje zostaną umieszczone na stronach internetowych spółki BFF Polska S.A. przygotowanych do świadczenia określonych usług.

PLIKI COOKIE

Pliki Cookie (inaczej Ciasteczka) są to niewielkie pliki tekstowe przesyłane do przeglądarki Użytkownika  przez serwer internetowy i przechowywane na twardym dysku Komputera Użytkownika. Używane są one głównie w celu umożliwienia i usprawnienia działania strony, jak również w celu dostarczenia informacji właścicielom strony. 

Poza ciasteczkami wymieniony w powyższej tabeli należy wziąć pod uwagę obecność tak zwanych plików sesyjnych (ciasteczka sesji), które są tymczasowo przechowywane na komputerze użytkownika i automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej. Ich używanie jest ograniczone wyłącznie do transmisji danych identyfikacyjnych sesji (reprezentowanych przez przypadkowe cyfry generowane przez serwer), które są konieczne w celu umożliwienia wykonania konkretnej usługi oraz w celu bezpiecznej i wydajnej nawigacji na stronie. Tak zwane pliki sesyjne używane na tej stronie nie odwołują się do innych technologii informatycznych, potencjalnie szkodliwych dla poufności danych Użytkownika. Nie pozwalają one na przejęcie jego danych personalnych.

Pliki Cookie będą przechowywane w celu dostosowania strony do indywidualnych potrzeb odwiedzających, tworząc statystyki odwiedzin i przechowując dane Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi każdorazowo wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie strony głównej; zmiany tych ustawień mogą być dokonane w dowolnym momencie. 

BFF Polska S.A. przypomina, że całkowite lub częściowe wyłączenie tak zwanych ciasteczek technicznych może uniemożliwić korzystanie z funkcji strony. W każdym razie, Użytkownik może zdecydować o zaakceptowaniu lub niezaakceptowaniu ciasteczek poprzez zmianę ustawień bezpieczeństwa przeglądarki.

Mozilla Firefox:      https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Google Chrome:     https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Internet Explorer:    http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
Safari 6/7 Mavericks:    https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
Safari 8 Yosemite:    https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
Safari na iPhone, iPad lub iPod touch:    https://support.apple.com/it-it/HT201265

LINK DO INNYCH STRON

Strona ta zawiera linki do innych stron. Ich obecność może oznaczać zbieranie danych przez strony i dla stron zarządzanych przez osoby trzecie. Zarządzanie informacjami zebranymi przez „osoby trzecie” również podlega odpowiedniej regulacji jak opisano w regulaminie, który można znaleźć na danej stronie.

OPCJONALNE DOSTARCZANIE DANYCH

Za wyjątkiem danych na temat nawigacji, Użytkownik ma wolność wyboru co do podawania danych osobowych. Jednakże brak zgody na ich dostarczanie może skutkować brakiem możliwości korzystania z danych usług.

SPOSOBY PRZETWARZANIA

Dane osobowe są przetwarzane elektronicznie w ściśle określonym okresie czasu, jaki potrzebny jest na osiągnięcie celu w jakim zostały zebrane. Konkretne środki ostrożności zostały powzięte w celu zapobieżenia utracie danych, ich wyłudzeniu, nieprawidłowemu użyciu, oraz dostępowi przez osoby niepowołane. Na mocy Artykułu 32 Rozporządzenia (UE), spółka BFF Polska S.A. wprowadziła wszelkie konieczne środki ostrożności mające na celu zagwarantowanie ochrony przetwarzanych Danych Osobowych, ograniczając ryzyko związane z naruszeniem ich poufności, dostępności oraz integralności.

UDOSTĘPNIANIE, PRZEKAZYWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zebrane dane mogą zostać przetransferowane lub przekazane spółkom zależnym BFF Bank S.p.A. w celach ściśle związanych i niezbędnych dla świadczenia usług, takich jak zarządzanie systemami informatycznymi lub w celu przetwarzania operacji wykonanych przez inne oddziały grupy w tych samych celach. Dane Osobowe dostarczone przez Użytkownika zamawiającego wysyłkę materiałów informacyjnych (broszury i inne materiały informacyjne, itp.) będą użyte wyłącznie w celu zorganizowania dostawy i ujawnione osobom trzecim (firmy pocztowe, znakujące, kurierskie, itp.) jedynie, jeśli jest to konieczne do jego osiągnięcia.
Poza wyżej wymienionymi okolicznościami, dane nie zostaną udostępnione nikomu, za wyjątkiem sytuacji podyktowanych wymogami umowy lub za zgodą zainteresowanego. W tych przypadkach, dane osobowe mogą być udostępnione osobom trzecim, wyłącznie pod warunkiem, że:

•    Wyrażono wyraźną zgodę na udostępnienie danych osobom trzecim;
•    Istnieje potrzeba udostępnienia danych osobom trzecim w celu wykonaniu zamówionej usługi;
•    Na żądanie sądu lub organów bezpieczeństwa publicznego.

W żadnych innych przypadkach dane nie będą rozpowszechniane.

PROFILOWANIE

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu polegającym na zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji. Natomiast w oparciu o posiadane przez nas dane osobowe dotyczące Państwa oraz informacje dotyczące produktów, które Państwo nabyli lub usług, z których Państwo korzystają, lub plików cookies, jakie są zapisane na Państwa urządzeniu będziemy przeprowadzać wnioskowania dotyczące Państwa preferencji i zainteresowań, które to mogą posłużyć nam do dopasowania do Państwa oczekiwań naszego przekazu marketingowego.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do uzyskania od BFF Polska S.A., w przewidywanych przypadkach, możliwości dostępu do własnych danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia lub ograniczenia lub sprzeciwienia się przetwarzaniu danych (art. 15 i kolejne Rozporządzenia). W celu skorzystania z wyżej wymienionych uprawnień, Podmiot, którego dotyczą Dane może się skontaktować z Kontrolerem Danych pisząc na adres 90-118, Łódź, ul. Kilińskiego, 66 - Budynek B, Piętro 8. Spółka wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, pana Giancarlo Enrico Besia, Avvera S.r.l.. Jest on dostępny pod następującym adresem email [email protected].

PRAWO DO ZŁOŻENIA SKARGI

Osoby, których dane dotyczą, które uważają, że przetwarzanie ich danych osobowych za pośrednictwem tej strony internetowej odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia (UE) 2016/679, mają prawo do złożenia skargi do Organu nadzorczego zgodnie z art. 77 tego samego Rozporządzenia lub skutecznego środka prawnego (art. 79 Rozporządzenia (UE) 2016/679).

ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Spółka BFF Polska S.A. dokonuje okresowej weryfikacji zawartości tego dokumentu pod względem zgodności z obowiązującym ustawodawstwem, rozporządzeniami organizacyjnymi i postępem technologicznym.