OFERTA

Szpitale i Samorządy

Oferujemy finansowanie dla sektora medycznego oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Finansowanie krótko- lub długoterminowe

BFF Banking Group zapewnia podmiotowi sektora publicznego finansowanie do określonej kwoty środków pieniężnych. Finansowanie takie może być wykorzystane zarówno do zaspokojenia potrzeb płynnościowych, restrukturyzacji zadłużenia (dług wymagalny, konsolidacja istniejących harmonogramów spłat), jak i w celach inwestycyjnych (w ochronie zdrowia inwestycje finansowane są przez spółkę zależną MEDFinance). Finansowanie oferowane jest Jednostkom Samorządu Terytorialnego, Spółkom Komunalnym oraz szpitalom.

 

CO CHARAKTERYZUJE FINANSOWANIE BFF? 

 • Forma finansowania łatwa w pozyskaniu, z dopasowanym do potrzeb harmonogramem uruchomienia i spłat;
 • Uruchomienie środków może być dokonane w formie jednorazowej wypłaty lub w transzach; 
 • Liczba i wysokość transz może być z góry ustalona lub realizowana na wniosek klienta w ramach nieodnawialnego limitu (elastyczny model operacyjny);
 • Środki pozyskane z finansowania mogą być przeznaczone na dowolny cel, zarówno sfinansowanie bieżących potrzeb bądź inwestycji, jak i konsolidację istniejącego zadłużenia;
 • Odpowiadając na potrzeby klientów w różnych segmentach sektora publicznego stawiamy ograniczone wymogi w zakresie zabezpieczeń udzielonego finansowania, często nasze finansowanie nie wymaga żadnych form dodatkowego zabezpieczenia.

 

KORZYŚCI

 • Dzięki znajomości sytuacji finansowej sektora publicznego dopasowujemy się do indywidualnych potrzeb danego podmiotu oferując wykorzystanie finansowania na przykład do obniżenia kosztów obsługi długu, bądź zamiany zobowiązań wymagalnych na niewymagalne. Pozwala to na eliminowanie ryzyka i zagrożeń wynikających z utrzymywania wysokiego poziomu zadłużenia wymagalnego – koszty wynikające ze spraw sądowych i zajęć komorniczych;
 • Może być narzędziem do poprawy bieżącej płynności, m.in. poprzez wydłużenie harmonogramu spłat i karencję;
 • Uproszczone formalności związane z obsługą finansowania. Brak formalnego wymogu przeprowadzenia zamówienia publicznego (możliwość skorzystania z finansowania w krótkim czasie pod pilną potrzebę).

 

OBLIGACJE

To instrument finansowy, w którym emitent obligacji (Jednostka Samorządu Terytorialnego lub Spółka Komunalna) pozyskuje finansowanie na dowolny cel, dopasowując harmonogram spłaty (harmonogram wykupu obligacji) do swoich potrzeb i możliwości.

 

CO CHARAKTERYZUJE OBLIGACJE?

 • Łatwość w pozyskaniu długoterminowego finansowania oraz elastyczny harmonogram wykupu obligacji dopasowany do potrzeb Jednostki Samorządu;
 • Możliwość finansowania deficytu budżetowego wynikającego z realizacji inwestycji oraz konsolidacji istniejącego zadłużenia w samorządzie;
 • Wsparcie doświadczonego zespołu oraz domów maklerskich przy planowaniu emisji obligacji;
 • Rynek obligacji regulowany jest ustawą o publicznym obrocie papierami wartościowymi, nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, który prowadzi rejestr wyemitowanych obligacji.

 

KORZYŚCI

 • Długoletnia karencja i termin zapadalności;
 • Elastyczny harmonogram spłat dopasowany do Wieloletniej Prognozy Finansowej; 
 • Możliwość negocjacji cenowych z oferentami; 
 • Brak formalnego wymogu przeprowadzenia zamówienia publicznego.

 

OVERDRAFT

Overdraft to finansowanie obrotowe w ramach przyznanego limitu. Indywidualnie ustalana kwota w ramach umowy zawieranej na okres 12 miesięcy z możliwością jej odnowienia na kolejny okres. Limit jest dowolnie wykorzystywany i spłacany w okresie obowiązywania umowy, a odsetki od wykorzystanych środków są regulowane miesięcznie. Produkt oferowany jest Jednostkom Samorządu Terytorialnego, Spółkom Komunalnym oraz szpitalom.

 

CO CHARAKTERYZUJE OVERDRAFT?

 • Brak ograniczeń w dysponowaniu przyznanym limitem, podmiot sam decyduje, kiedy, w jakich kwotach i na jaki cel uruchamia dostępne środki;
 • Limit ma charakter odnawialny, czyli każda spłata uzupełnia dostępną kwotę;
 • Koszt limitu dla klienta składa się z prowizji za udzielenie (lub gotowość), kompensowanej z limitem w dniu zawarcia umowy oraz kosztu odsetkowego naliczonego jedynie na podstawie uruchomionej kwoty i rzeczywistego okresu wykorzystania;
 • Oferujemy elastycznie dopasowane formy zabezpieczenia. Najczęściej stosowane zabezpieczenie – weksel in blanco.

 

KORZYŚCI

 • Szybki dostęp do elastycznego źródła finansowania;
 • Narzędzie służące zarządzaniu bieżącą płynnością, które może być wykorzystywane w zależności od potrzeb podmiotu, np. w przypadku przejściowych problemów zapewnia możliwość terminowego uregulowania cyklicznych zobowiązań (wynagrodzenia, ZUS, raty);
 • Optymalizacja kosztów odsetkowych ponoszonych przez klienta poprzez elastyczne zarządzanie przyznanym limitem;
 • Umożliwia płynne prowadzenie inwestycji (w ochronie zdrowia inwestycje finansowane są przez spółkę zależną MEDFinance) – terminowe i kompleksowe rozliczenia, zabezpiecza wkład własny; 
 • W przypadku finansowania inwestycyjnego może mieć również charakter pomostowy w projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej, NFOŚ, NCBiR, oraz programów dedykowanych z MZ;
 • Brak ukrytych opłat np. za niewykorzystany limit;
 • Brak formalnego wymogu przeprowadzenia zamówienia publicznego (możliwość skorzystania z finansowania w krótkim czasie pod pilną potrzebę).

 

SUBROGACJA

BFF Banking Group za zgodą Klienta spłaca wskazane przez niego zadłużenie (tj. wstępuje w prawa wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty). Następnie ustalany jest nowy harmonogram i warunki finansowe spłaty istniejącego już zobowiązania. 

 

CO CHARAKTERYZUJE SUBROGACJĘ?

 • Wymagana zgoda podmiotu tworzącego na zmianę wierzyciela;
 • Spłata może dotyczyć jedynie zobowiązań wymagalnych, chyba że wierzyciel wyrazi zgodę na spłatę zobowiązań niewymagalnych;
 • W ramach umowy spłata nie może dotyczyć zobowiązań publiczno-prawnych tj. ZUS, US; 
 • Spłata dokonywana jest bezpośrednio na rachunek wierzyciela;
 • BFF Banking Group zawiera z Klientem porozumienie regulujące nowy harmonogram spłaty oraz warunki finansowe.

 

KORZYŚCI

 • Narzędzie wspierające restrukturyzację zobowiązań, umowa określa nowy harmonogram spłaty dopasowany do potrzeb Klienta;
 • Subrogacja nie jest zaciągnięciem nowego zobowiązania;
 • Następuje zamiana wymagalnego zobowiązania na niewymagalne spłacane w długoterminowych ratach;
 • Klient może uniknąć niepożądanych kosztów (na przykład związanych z postępowaniem sądowym).