USŁUGI

Dostawcy sektora publicznego

Jesteśmy liderem w Europie w zakresie zarządzania wierzytelnościami sektora publicznego.

Finansowanie Faktur

UMOWA ZLECENIA (ADMINISTRACJA PUBLICZNA)

Umowa Zlecenia pozwala uzyskać finansowanie w oparciu o nieprzeterminowane faktury wobec administracji publicznej. Rozwiązanie umożliwia finansowanie również należności z kontraktów objętych zakazem cesji należności. Na podstawie umowy BFF zapewnia finansowanie sprzedaży klientowi. Produkt kierowany jest do liderów rynku lokalnego oraz firm notowanych na giełdzie, świadczących usługi i realizujących inwestycje dla administracji publicznej.

 

CO CHARAKTERYZUJE UMOWĘ ZLECENIA DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ?

 • Umożliwia finansowanie faktur względem całej administracji publicznej;
 • Umowa spełnia wymogi MSSF w zakresie spisania z bilansu finansowanych faktur po stronie Klienta.

 

KORZYŚCI

 • Możliwość szybkiego finansowania faktur bez konieczności prowadzenia długich negocjacji z administracją publiczną w zakresie wyrażenia zgody na cesję wierzytelności;
 • Poprawa przepływów pieniężnych i DSO (poprawa kapitału obrotowego);
 • Możliwość finansowania faktur względem administracji publicznej, spółek komunalnych i spółek skarbu państwa;

 

UMOWA ZLECENIA (DOSTAWCY SEKTORA MEDYCZNEGO)

Umowa zlecenia pozwala uzyskać finansowanie w oparciu o wymagalne i niewymagalne faktury względem sektora opieki zdrowotnej, w którym wprowadzono zakaz cesji wierzytelności. Na podstawie umowy BFF zapewnia finansowanie Klientowi, który przekazuje profesjonalnemu pełnomocnikowi zarządzanie i kontrolę nad wskazanymi fakturami swoich dłużników. Produkt kierowany jest do dostawców i usługodawców sektora medycznego.

 

CO CHARAKTERYZUJE UMOWĘ ZLECENIA DLA DOSTAWCÓW MEDYCZNYCH?

 • Możliwość finansowania w oparciu o faktury należne z każdego polskiego szpitala zgodnie z systemem wyłącznej oceny polskich szpitali;
 • Możliwość finansowania szpitali publicznych i prywatnych (będących własnością Jednostek Samorządu Terytorialnego);
 • Umowa spełnia wymogi MSSF w zakresie spisania aktywów po stronie Klienta.

 

KORZYŚCI

 • Niski koszt pozyskania finansowania zewnętrznego;
 • Brak ryzyka niewypłacalności dłużnika;
 • Poprawa przepływów pieniężnych i DSO (poprawa kapitału obrotowego);
 • Produkt umożliwia Wykonawcy wyksięgowanie należności po zawarciu umowy z BFF;
 • Nie dochodzi do zmiany Wierzyciela.

 

SUBPARTYCYPACJA

Jest to umowa oparta na przepisach Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.  Stroną umowy jest fundusz wierzytelności udzielający finansowania Klientowi w oparciu o wymagalne i niewymagalne faktury VAT. BFF jest jedynym inwestorem w Funduszu i zarządza funduszem wierzytelności na podstawie uzyskanej zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

 

CO CHARAKTERYZUJE SUBPARTYCYPACJĘ? 

 • Na podstawie umowy subpartycypacji Fundusz udziela finansowania Klientowi w zamian za jego zobowiązanie do przeniesienia wszystkich przepływów pieniężnych z wierzytelności;
 • Subpartycypacja jest zgodna z Ustawą o działalności leczniczej, w której wprowadzono zakaz cesji wierzytelności względem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 • Możliwość finansowania faktur szpitali publicznych i prywatnych (należących do jednostek samorządu terytorialnego);
 • Umowa subpartycypacji spełnia wymogi MSSF w zakresie księgowania aktywów po stronie Klienta i prezentowania ich w bilansie funduszu.

 

KORZYŚCI

 • Przejęcie pełnego ryzyka niewypłacalności dłużnika;
 • Poprawienie przepływów pieniężnych;
 • Pełne wyksięgowanie należności;
 • Fundusz jako wiarygodne i stabilne źródło finansowania;
 • Jasna i przejrzysta struktura prawna oparta na Ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
 • Umowa nazwana wynikająca z przepisów prawa;
 • Proces dochodzenia należności przez Kancelarię Prawną poprzedzony mediacjami i propozycjami spłaty zadłużenia w ratach.