Odpowiedzialność korporacyjna

Oferta BFF
Odpowiedzialność korporacyjna

Wytyczne Spółki dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione groźbą kary

BFF_-Korporacyjnej-odpowiedzialność-karnej-podmiotów-zbiorowych .pdf