Chcesz poprawić wskaźnik rotacji należności?

UMOWA ZLECENIA

Umowa zlecenia to zaawansowane rozwiązanie pozwalające na uzyskanie finansowania w oparciu o wymagalne i niewymagalne faktury dla sektora opieki zdrowotnej. Na podstawie umowy BFF zapewnia finansowanie Klientowi, który deleguje zarządzanie i kontrolę nad fakturami swoich dłużników poprzez udzielenie pełnomocnictwa profesjonalnemu pełnomocnikowi BFF przejmuje ryzyko odzyskiwania faktur od podmiotów sektora opieki zdrowotnej. BFF otrzymuje zabezpieczenie finansowanych faktur w formie zastawu rejestrowego na finansowanych wierzytelnościach.

CO CHARAKTERYZUJE UMOWĘ ZLECENIA?

 • Umowa zlecenia jest zgodna z Ustawą o działalności leczniczej, w której wprowadzono zakaz cesji wierzytelności względem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 • Niski koszt finansowania zewnętrznego;
 • Możliwość finansowania w oparciu o faktury należne z niemalże każdego polskiego szpitala w oparciu o system wyłącznej oceny polskich szpitali;
 • Możliwość finansowania szpitali publicznych i prywatnych (będących własnością jednostek samorządu terytorialnego);
 • Umowa spełnia wymogi MSSF w zakresie spisania aktywów po stronie Klienta.

KORZYŚCI:

 • Pozyskanie finansowania;
 • Brak ryzyka niewypłacalności dłużnika;
 • Poprawa przepływów pieniężnych i DSO (poprawa kapitału obrotowego);
 • Niski koszt finansowania zewnętrznego;
 • Produkt umożliwia Wykonawcy wyksięgowanie należności po zawarciu umowy z BFF;
 • Nie dochodzi do zmiany Wierzyciela.

Obowiązki Klienta:

 • Klient jest zobowiązany do przedstawienia BFF faktur, które są należne z pełnym prawem naliczenia odsetek za opóźnienie w zapłacie;
 • Klient nie ma prawa modyfikować należności po podpisaniu umowy z BFF;
 • Szpitale dokonują spłaty faktur na rachunek bankowy Klienta, który zobowiązany jest do przekazania ich na rachunek bankowy BFF.

Obowiązki BFF:

 • Udzielenie finansowania Klientowi;
 • Przejęcie ryzyka odzyskania należności od Szpitali.

Obowiązki profesjonalnego Pełnomocnika:

 • Pełnomocnik będzie monitorować, kolekcjonować i zarządzać wszystkimi należnościami na podstawie umowy;
 • Pełnomocnik reprezentuje Klienta;
 • Pełnomocnik będzie negocjował i zawierał umowy z dłużnikami w sprawie spłat ratalnych.

JAK TO DZIAŁA?

 

MODEL OPERACYJNY:

A.    Umowa jednorazowa

 • Klient przedstawia wybrany pakiet faktur (wymagalnych lub niewymagalnych);
 • wykonana zostaje indywidualna wycena pakietu i zawierana jest jednorazowa umowa. 

B.    Umowa ramowa z limitem odnawialnym

 • Klient przedstawia wybraną listę dłużników, z którymi podpisał umowy, które planuje sfinansować na podstawie umowy;
 • Ustalany jest globalny limit umowy i dochodzi do zawarcia umowy ramowej;
 • Klient na podstawie umowy ramowej składa wniosek o sfinansowanie faktur wymagalnych lub niewymagalnych.

 

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Nie jesteś pewny, które rozwiązanie będzie dla Ciebie najlepsze? 

Nasz ekspert dopasuje rozwiązanie do Twoich potrzeb.

Magdalena Brędzej

Manager, Cooperation with Key Accounts

Telefon: +48 42 272 32 24
E-mail: dostawcy.szpitale@bffgroup.com

 

Poznaj wybrane produkty