Chcesz poprawić wskaźnik rotacji należności?

SUBPRATYCYPACJA

Subpartycypacja jest zaawansowanym rozwiązaniem pozwalającym uzyskać finansowanie w oparciu o wymagalne i niewymagalne faktury względem sektora ochrony zdrowia. 

Głównym elementem umowy jest przeniesienie wszystkich przepływów pieniężnych z faktur do dedykowanego funduszu sekurytyzacyjnego, przeniesienie ryzyka kolekcji faktur i uzyskanie finansowania przez Klienta. 

Na podstawie umowy fundusz sekurytyzacyjny zapewnia finansowanie Klientowi, który przekazuje zarządzanie wskazanymi fakturami swoich dłużników i przekazuje nad nimi kontrolę. 

Instrument finansowy jest oparty na Ustawie o funduszach inwestycyjnych.

CO CHARAKTERYZUJE SUBPARTYCYPACJĘ?

 • Subpartycypacja jest zgodna z Ustawą o działalności leczniczej, w której wprowadzono zakaz cesji wierzytelności względem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 • Stroną umowy jest fundusz sekurytyzacyjny udzielający finansowania Klientowi;
 • BFF zarządza funduszem sekurytyzacyjnym na podstawie uzyskanej zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF);
 • BFF jest jedynym inwestorem w funduszu;
 • Możliwość finansowania faktur szpitali publicznych i prywatnych (należących do jednostek samorządu terytorialnego) – brak czarnych list;
 • Umowa subpartycypacji spełnia wymogi MSSF w zakresie spisania aktywów po stronie Klienta i prezentowania ich w bilansie funduszu.

KORZYŚCI

 • Brak ryzyka niewypłacalności dłużnika;
 • Poprawę przepływów pieniężnych i DSO (poprawę kapitału obrotowego);
 • Niski koszt finansowania zewnętrznego;
 • Możliwość finansowania długu w niemalże każdym polskim szpitalu - publicznym i prywatnym;
 • Jasna i przejrzysta struktura prawna oparta na Ustawie o funduszach inwestycyjnych.

JAK TO DZIAŁA?

Po podpisaniu umowy Fundusz udziela finansowania Klientowi. Klient pozostaje właścicielem wierzytelności w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i przekazuje funduszowi przepływy finansowe z faktur objętych umową.

Klient podpisuje również umowę z Kancelarią Prawną odpowiedzialną za monitorowanie i kolekcję faktur.

 

 

Obowiązki Klienta:

 • Klient jest zobowiązany do przedstawienia BFF faktur, które są należne z pełnym prawem naliczenia odsetek za opóźnienie w zapłacie;
 • Klient nie ma prawa modyfikować należności po podpisaniu umowy;
 • Dłużnik dokonuje spłaty faktur na rachunek bankowy Klienta, który zobowiązany jest do przekazania ich na rachunek bankowy BFF.

Obowiązki Funduszu:

 • Fundusz udziela finansowania Klientowi w zamian za jego zobowiązanie do przeniesienia wszystkich przepływów pieniężnych z wierzytelności;
 • Fundusz w porozumieniu z Kancelarią Prawną ponosi pełną odpowiedzialność za przyszłą kolekcję i wszystkie ryzyka związane z odzyskaniem należności, takie jak niewypłacalność, itp.

Obowiązki Kancelarii Prawnej:

 • Kancelaria Prawna będzie monitorować, kolekcjonować i zarządzać wszystkimi należnościami na podstawie zawartej umowy - Kancelaria Prawna reprezentuje Klienta;
 • Kancelaria Prawna będzie negocjować i zawierać umowy z dłużnikami w sprawie spłat ratalnych.

 

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Nie jesteś pewny, które rozwiązanie będzie dla Ciebie najlepsze? 

Nasz ekspert dopasuje rozwiązanie do Twoich potrzeb.

Magdalena Brędzej

Manager, Cooperation with Key Accounts

Telefon: +48 42 272 32 24
E-mail: dostawcy.szpitale@bffgroup.com

 

Poznaj wybrane produkty